11        feb.      O.L.V. van Lourdes. Wereldziekendag.

Deze dag werd in 1993 door de Dienaar Gods Johannes Paulus II ingesteld. Vandaag willen wij extra bidden voor allen die met ons verbonden zijn in het Ziekenapostolaat.

 

 14        feb.      HH. Cyrillus en Methodius. Patronen van Europa.

De steun van deze Patronen van Europa en heilige herders van de Kerk hebben wij in deze moeilijke tijden hard nodig! Bid tot hen!

 

22        feb.      St. Petrus’  Stoel.

Het feest, dat de verbintenis van de wereldkerk met de H. Vader tot uitdrukking brengt. Bidden wij vandaag extra voor  Paus Franciscus en al onze bisschoppen.

 

08        mrt.     H. Johannes de Deo.

Patroon van de ziekenverplegers en stichter van de orde der Hospitaalbroeders. Bid vandaag extra om zijn voorspraak voor alle mensen die je op de een of  andere wijze verzorgen.

 

12        mrt.     H. Gregorius de Grote.

Aan hem danken we de eenheid in de naar hem genoemde kerkmuziek. Hij toonde zich groot in moeilijke tijden. Je kunt hem altijd aanroepen als het zelf moeilijk hebt.

 

19        mrt.     H. Jozef, pleegvader van Jezus.                              

Beschermer van het katholieke huisgezin. Stel je vandaag ook onder zijn bescherming en bid extra voor onze  gezinnen.

 

13       apr.     Witte Donderdag.

Dag van het Laatste Avondmaal en instelling van het priesterschap. Begin van het Paastriduüm. De Heer heeft ons aan de slavernij van de zonde ontrukt en de vrijheid geschonken. In Zijn heilig Lichaam en Bloed worden wij met Hem verenigd. Hij heeft ons gemaakt tot een nieuw priesterlijk volk. Loven wij de Heer!

 

14        apr.     Goede Vrijdag.

Christus heeft voor ons geleden en is voor ons gestorven. Hij heeft ons zijn moeder geschonken als Moeder van de Kerk. Gedenken wij in dankbaarheid alles wat de Heer voor ons gedaan heeft.

 

 16        apr.     Pasen. Verrijzenis van onze Verlosser.

 

 17        apr.     De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia.

Vol vreugde is de Kerk, want haar Bruidegom Christus is opgestaan.

 

27        apr.     Koningsdag.  “Domine, salvum fac Rex nostra”.

In veel kerken heft dit gezang al gisteren geklonken. In evenveel klinkt het ook vandaag. Bidden wij voor onze koning, dat hij ons land in wijsheid en vrij van politieke druk mag blijven besturen.

 

 01        mei      H. Jozef, arbeider.

Ingesteld als feest in 1955 door Paus Pius XII (z.g.) wil dit feest ons herinneren aan de waarde van de menselijke inspanning voor het dagelijks bestaan. Bidt vandaag een extra gebedje tot de H. Jozef.

 

03        mei      HH. Filippus en Jakobus, apostelen en martelaren.

Filippus, eerst leerling van de H. Johannes de Doper, wordt samen met Simon Petrus geroepen. Jakobus is de eerste leider van de Kerk in Jeruzalem en zet de Boodschap van de Heer op schrift.  Moge de Heer ook in ons zulke trouwe volgelingen vinden.

 

04        mei      Herdenking van de doden, die gevallen zijn voor onze vrijheid.

Zoveel jaren na de oorlog is er nog steeds onnoemelijk leed bij overlevenden en nabestaanden. Bidden wij vandaag om kracht en steun voor hen die zulke grote offers brachten.

13        mei     100 jaar verschijningen van de H. Maagd Maria aan de zienertjes in Fatima (Portugal)

Bezoek van Paus Franciscus aan Fatima.

05        mei      Bevrijdingsdag.

Vandaag vieren wij onze bevrijding. Bidden wij, dat racisme en vervolging geen ingang meer zullen vinden in Nederland en waar ook ter wereld.

 

2e zondag  mei;  Moederdag.

Op deze dag willen wij graag bidden voor alle vrouwen, die graag moeder willen worden, maar wiens gebed (nog) niet verhoord is.

1        juni    375 jaar sinds het begin van de bedevaart naar Kevelaer.

In 1642 werd deze dag het devotieprentje van O.L.V. Troosteres van de Bedroefden in het kapelletje geplaatst.

11        juni     H. Barnabas, apostel.

Vurig ijveraar voor Christus en Zijn kerk. Bidden wij vandaag om kracht, om openlijk voor ons geloof uit te komen.

 

13        juni     H. Antonius van Padua.

Bidden wij, in navolging van de H. Antonius om een innige verbinding met Christus   

 

14        juni     H. Liduina.

Zij leefde een leven van lijden en overgave. Bidden wij om haar voorspraak, zodat wij ons eigen lijden mogen aanvaarden en vruchtbaar maken.

 

22        juni     HH. John Fisher en Thomas More, martelaren.

Als verdedigers van het katholieke geloof werden zij door Hendrik VIII ter dood gebracht.

 

24        juni     H. Johannes de Doper, geboortedag.

Reeds bij zijn geboorte werd hij bestemd tot profeet voor de volkeren. Hij kondigde de komst van de Heer aan. Met vreugde wijst hij het Lam Gods aan.  Voelen wij die vreugde ook?

 

28        juni     H. Ireneüs, bisschop en martelaar.

Vastberaden voorvechter van de vrede tussen de kerken. Bidden wij vandaag speciaal voor de eenheid met onze broeders en zusters van de Oosterse kerken.

                                    

29        juni     HH. Apostelen Petrus en Paulus.

“Kopstukken” van de Westerse en de Oosterse kerk. Laten we vandaag extra bidden voor een spoedige hereniging van deze grootste christelijke kerken, na de impuls van de ontmoeting op Cuba door de 2 leiders van de kerken.

 

03        juli      H. Thomas, apostel en martelaar.

Dag van de overbrenging van de relieken van de H. Thomas naar de stad Edessa in Iran (Perzië). Zalig zij die niet zien en toch geloven!

 

09        juli      HH. Martelaren van Gorcum.

Gemarteld en gedood omwille van hun liefde voor de Eucharistie. Bidden wij vandaag om meer geloof.

 

04        aug.     H. Johannes Maria Vianney, pastor van Ars.

Grote inspirator van Mgr.Willenborg, de stichter van het Ziekenapostolaat. Bidden wij vandaag om kracht om ons lijden vruchtbaar te maken!

 

06        aug.     Gedaanteverandering van de Heer.

Jezus wordt verheerlijkt, met aan zijn zijde de Wet en de Profeten, Als voorbereiding op Zijn lijden en opstanding.

 

10        aug.     H. Laurentius, diaken en martelaar.

Een van de zeven diakens van Rome, ten tijde van paus Sixtus II. Onthoofd samen met vele andere kerkleiders onder keizer Valerianus. Groot getuige van de “ware schatten van de Kerk.”

 

15        aug.     Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.

Al sedert de 7e eeuw viert de rooms-katholieke kerk deze grote feestdag. Maria is met lichaam en geest door God in de hemel opgenomen en is onze grootste voorspreekster. Vandaag bidden we een extra rozenhoedje om haar te eren!

 

08        sep.     Maria Geboorte.

Vandaag vieren we de verjaardag van Maria. Daar past een bloemetje en een extra gebedje bij.

 

14        sep.     Kruisverheffing.

Gezamenlijk feest van zowel de rooms-katholieken als een groot deel van de Oosters-orthodoxe kerken. Vandaag herdenken we speciaal het lijden en sterven van de Heer, maar ook de Verrijzenis. Een hele geschikte dag om de Kruisweg weer eens te bidden.

 

15        sep.     O.L.V. van Smarten.

Het lijden en het verdriet van de Moeder van de Heer wordt samengevat in haar titel : “Onze Lieve Vrouw van (zeven) smarten”. Stabat Mater Dolorosa.

 

23        sep.     H. Pater Pio.

Vanaf 1920 tot aan zijn dood leed hij de pijn van Christus in de wonden op zijn lichaam, vooral tijdens de H.Eucharistie. Laten we Jezus vandaag extra dankbaar zijn voor Zijn nabijheid.

 

29        sep.     H. Aartsengel Michaël.

O.a. beschermheilige van het militaire Ordinariaat. Brenger van belangrijke boodschappen van God aan de mensheid.  Ken je het gebed nog? Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd…….

 

01        okt.     H. Teresia van het kind Jezus.

Haar lijdensweg getuigt van een diepe verbondenheid met Christus. Op haar sterfbed kwam ze in de ‘donkere nacht van het geloof’ terecht, waardoor ze leed aan twijfel en neerslachtigheid.

 02        okt.     HH. Engelbewaarders.

Over de beschermengelen zegt de Catechismus: “Vanaf de kinderjaren tot de dood is het menselijk leven omringd door de bescherming en voorspraak van engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als hoeder en herder naar het leven te leiden.” Vandaag bidden we extra om hulp in onze nood!

 

04        okt.     H. Franciscus van Assisi.

Tijdens een geestelijke crisis ontving hij de stigmata, de vijf wondentekenen van Christus. Bidden wij om bijstand in ons lijden. I

 

07        okt.     H. Maagd Maria van de Rozenkrans. Beschermheilige van het Wereldziekenapostolaat.

De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571.

 

16        okt.     H. Hedwig, kloosterlinge en H. M-M. Alacoque.

Haar hele leven stond in het teken van godsdienst. Haar intensieve gebedsleven ging gepaard met een onvermoeibare inzet voor armen en zieken. Vraag hen vandaag om extra bijstand.

 

18        okt.     H. Lucas, evangelist.

De evangelist Lucas was volgens de traditie een Griekse heiden en van beroep arts en schilder. Na zijn bekering werd hij omstreeks het jaar 50 de metgezel van de apostel Paulus.

 

23        okt.     H. Johannes van Capestrano, Militaire Ordinariaat.

Patroon van de aalmoezeniers.

Hij predikte veertig jaar lang dagelijks het evangelie, waarbij hij veel mensen wist te bekeren. Johannes stichtte hospitalen, zette netwerken op voor sociaal werk, was een populaire biechtvader en een raadsman van diverse wereldlijke machthebbers.

 

28        okt.     HH. Simon en Judas, apostelen.                 

Van hen wordt vermeld, dat de uit Kana afkomstige Simon in 107 onder keizer Trajanus de marteldood zou zijn gestorven. Van Judas werd verteld dat hij in Perzië als martelaar zijn bloed zou hebben vergoten. Judas Thaddeus wordt in de traditie geïdentificeerd met de schrijver van het nieuwtestamentische geschrift Brief van Judas.

 

Secured By miniOrange