Op 1 november 2015 bestond het Ziekenapostolaat 90 jaar. Dit jubileum is op 7 februari 2016 in Bloemen­daal gevierd. Bij die laatste gelegenheid heeft diaken John Versteeg in de predicatie gesproken over de weg naar het eeuwfeest. In deze nota willen wij ons beleid uiteenzetten voor deze weg.

Huidige situatie (in kernpunten):

 • het Ziekenapostolaat kent een teruglopend ledental (mede door een terugloop van kerkbetrokkenheid)
 • in de samenleving verdwijnt papieren communicatie in ruil voor een groeiende digitale communicatie
 • ook financieel is sprake van een teruggang
 • en van een beperkte beschikbaarheid van menskracht (bestuur/vrijwilligers/medewerkers)

Echter, ziek-zijn en zingeving blijven even actueel en is van alle mensen. Het Ziekenapostolaat kan daarin een rol blijven spelen. Voor alle zieke (en gezonde) mensen. In de brief van paus Franciscus b.g.v.  wereld­ziekendag 2016 lezen we:

Op deze Wereldziekendag kunnen wij de barmhartige Jezus, op voor­spraak van Maria, zijn en onze Moeder, vragen dat Hij aan ons allen deze beschikbaarheid zou geven van dienstbaarheid aan wie in nood is, en concreet aan onze zieke broeders en zusters. Soms kan deze dienst vermoeiend, zwaar zijn maar wij zijn zeker dat de Heer onze menselijke inspanningen in iets goddelijk zal veranderen. Ook wij kunnen handen, armen, harten zijn die God helpen om zijn wonder te verrichten, zij het dikwijls in het verborgene. Ook wij, gezonden en zieken, kunnen onze inspanningen en ons lijden opdragen zoals dit water dat de kruiken vult op de bruiloft te Kana en dat getransformeerd wordt in uitstekende wijn. Met de discrete hulp van wie lijdt, zoals bij ziekte, draagt men elke dag het kruis op zijn schouders en volgt men de Meester en zelfs al zal de ontmoeting met het lijden altijd een mysterie zijn, toch zal Jezus ons helpen er de betekenis van te onthullen.

Het Ziekenapostolaat is de (gebeds)gemeenschap van zieke en gezonde mensen, die in (persoonlijk) gebed (door iedere dag, bij voorkeur ’s middags rond de klok van drie uur,) hun lijden en/of lichamelijke en geestelijke gebreken aan God op te dragen en zo hun lijden met het vruchtbare lijden van Christus te verenigen om het ten goede te laten komen aan de Kerk en de wereld. Daarin verenigen zich lichamelijk zieken en/of gehandicapten, maar ook met name eenzamen en ouderen.

Wij kunnen dit uitdragen (naar aangeslotenen en anderen) door:

 • de website
 • uitzendingen via Radio Maria
 • ondersteuning aan geestelijke programma’s met/voor zieken
 • contact via alle media met onze doelgroep(en), met name telefonisch en schriftelijk.

Website

Aanwezigheid in de digitale wereld is tegenwoordig heel gewoon. Ook steeds meer ouderen zijn online. Het geeft een grote uitstraling voor beperkte kosten.

 • ontwikkelen van een website ziekenapostolaat.nl
 • met een wekelijks activiteitenprogramma
  • eerste week van de maand: radio-uitzending
  • tweede/derde week van de maand: digitale nieuwsbrief (behalve de zomer)
  • derde week van de maand: ziekenlof
  • vierde week van de maand: gedachte/gedicht

De website (onder constructie) bevat informatie over het Ziekenapostolaat (geschiedenis, activiteiten, financiële ondersteuning enz.), nieuws van belang voor geloof en ziek-zijn, spirituele steun, publiceren van (pauselijke en kerkelijke) documenten m.b.t. ziek-zijn, het activiteitenprogramma (zie ook hierboven), insturen van gebedsintenties, insturen van donaties.

Radio Maria

Iedere maand (eerste dinsdag van de maand van 13.15-14.15 uur) verzorgt het Ziekenapostolaat via Radio Maria het programma ‘Vonken van hoop’. Dit wordt daarna een aantal keren herhaald. Deze radio-uitzending mogen wij via onze website aanbieden.

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief is het digitale vervolg van de ziekenbrief (die voorlopig niet kan blijven om financiële redenen).

Ziekenlof

Misschien kunnen we in de kapel van Radio Maria (na de radio-uitzending) een ziekenlof opnemen van (zeg) 30 minuten. Met daarin het opdragen van de gebedsintenties en de zegen met het Allerheiligste. [2]

Nieuwe activiteiten

Naast onze bekende activiteiten willen we ons bezinnen op nieuwe vormen van gebedsgemeenschap. In het verleden organiseerde het Ziekenapostolaat ziekentridua. Dat is voor de organisatie van vandaag niet meer haalbaar. Maar het Ziekenapostolaat kan deze wel ondersteunen. Langs deze lijn kunnen we denken aan:

 • het ontwikkelen van een fonds voor subsidies voor organisaties van een ziekentriduüm
 • het (i.s.m. bijvoorbeeld VNB) organiseren van een (zorg)bedevaart naar Lourdes en andere bedevaartsplaatsen
 • het stimuleren dan wel ondersteunen bij een ziekentriduüm (aanbieden lezingen, predicaties enz.)

Fonds

Het bestuur kan besluiten om een structuur op te stellen waarbij parochies en/of kerkelijke instellingen een subsidie kunnen aanvragen voor het organiseren van een ziekentriduüm in een parochie of met meerdere parochies. Aan deze subsidiëring kunnen voorwaarden gesteld worden (bijv. dat er een Eucharistieviering is en/of uitdelen foldermateriaal en/of … ). Op deze manier kunnen we leden op een ziekentriduüm (in hun buurt) attenderen.

Bedevaart

Het Ziekenapostolaat kan één keer per jaar een zorgbedevaart aanbieden naar Lourdes, waarbij de VNB alle organisatorische kanten op zich neemt. De aan het Ziekenapostolaat verbonden priesters en diakens begeleiden de reis. En met onze pelgrims hebben we een eigen (zorg)hotel. En mogelijk kan het Ziekenapostolaat hierin financieel bijdrage (bijv. € 100 korting op de reissom). Bijkomend voordeel is dat er een fysiek contact ontstaat, waardoor het Ziekenapostolaat een gezicht krijgt.

Ondersteuning Ziekentriduüm

Het Ziekenapostolaat kan een ziekentriduüm ook ondersteunen met inhoudelijke programmaonderdelen, een celebrant voor vieringen, personen voor een inleiding, wellicht ook een ‘artiest’ voor een ontspannende act.